Gebruiksvoorwaarden www.impact.be

Deze website is eigendom van IMPACT NV, met maatschappelijke zetel te Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81, 3500 Hasselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0464.633.166. (Hierna genoemd ‘IMPACT’, ‘wij’, ‘ons’)

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je deze website gaat gebruiken. Door de Website te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden als Gebruiker en stem je er zonder voorbehoud mee in om ze na te leven. Als je deze voorwaarden niet aanvaardt gelieve onze website dan ook niet verder te gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen naar ons eigen inzicht. Het is daarom aangeraden de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Intellectuele eigendom  

Deze website bevat logo’s, slogans, foto’s, illustraties, informatie, teksten, nota’s, artikels, functies en ander materiaal die rechtmatig beschermd zijn door het merkenrecht, auteursrechten en/of andere eigendomsrechten (hierna genoemd ‘Beschermde inhoud’).

Tenzij anders vermeld, wordt voor de beschermde inhoud een niet-exclusief en beperkt recht van toegang en weergave toegestaan voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, toegekend. Elke vorm van kopiëren, verspreiden, reproduceren van de Beschermde inhoud zonder hieraan voorafgaand toestemming te verkrijgen van IMPACT is verboden. Verzoeken om toestemming moeten worden gericht aan: marketing@impact.be

2. Aansprakelijkheid

Wij besteden de uiterste zorg aan deze website om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven up to date, volledig en correct is.

IMPACT kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden noch aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid ervan. Je begrijpt dit als gebruiker en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige schade dan ook die zou voortvloeien uit het gebruik van de website.

3. Rechtmatig gebruik van de website

Door gebruik te maken van de website verbindt de gebruiker zich ertoe om de Website te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de privacy policy's. Je gedraagt je als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker en indien je daar om wordt verzocht verstrek je informatie die juist, actueel en volledig is.

Je handelt daarbij niet op een manier die IMPACT zou kunnen schaden. Je zorgt ervoor dat de toegang tot of de werking van de Website niet wordt verstoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor een adequate bescherming van jouw gegevens, het installeren van de noodzakelijke software, programma’s tegen virussen en andere soortgelijke risico's.

Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade aan jouw informatietechnologie, computerprogramma's, gegevens of ander materiaal door jouw gebruik van deze website.

4. Hyperlinks  

IMPACT kan hyperlinks voorzien naar websites die beheerd worden door derden. Deze koppeling naar websites van derde partijen zijn louter voor het voorzien van informatie.

IMPACT onderzoekt de inhoud van deze websites niet, en kan dus ook geen controle uitoefenen op de inhoud of andere eigenschappen van deze websites. Wij kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, beschikbaarheid en juistheid van de inhoud die beschikbaar is via dergelijke hyperlinks. Je bent je er volledig van bewust dat deze sites onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksvoorwaarden dan die welke van toepassing zijn op deze Website en je bezoek aan deze sites is op eigen verantwoordelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMPACT is het maken van een hyperlink naar deze website niet toegestaan. Verzoeken om toestemming moeten worden gericht aan marketing@impact.be.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Op deze gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Je stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot jouw gebruik van deze website of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden voor de rechtbanken van Hasselt aanhangig wordt gemaakt.

6. Diverse bepalingen 

Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

Indien je enige vraag, bezorgdheid of klacht hebt met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, kan je contact met ons opnemen via e-mail marketing@impact.be of per post naar Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81, 3500 Hasselt.