I. Algemene bepalingen

1. Inleiding – Toepassingsgebied - Definities

1.1.

IMPACT NV, met zetel te Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0464.633.166 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), is een uitzendbureau gespecialiseerd in de bouw- en technieksectoren (hierna: “IMPACT”). Hierbij levert IMPACT onder meer diensten aan de Klant waarbij de Klant een aanvraag toevertrouwt aan IMPACT om een Uitvoerder te zoeken om (i) hetzij vast in dienst te treden bij de Klant; (ii) hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: “Opdracht”) en IMPACT een Uitvoerder Voorstelt aan de Klant. Onder ‘Voorstelling/Voorstellen’ wordt begrepen: het meedelen van informatie aan de Klant betreffende het profiel van de Uitvoerder en gegevens aan de hand waarvan de Klant de kandidaat kan identificeren (hierna: “Voorstelling” of “Voorstellen”). Onder ‘Uitvoerder’ wordt begrepen: elke persoon die IMPACT voorstelt aan de Klant om, naargelang de Opdracht, hetzij vast in dient te treden bij de Klant, hetzij diensten te leveren aan de Klant als uitzendkracht (hierna: “Uitvoerder”). De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn per categorie van Uitvoerder worden verder geregeld onder respectievelijk titel II of III van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2.

IMPACT en de Klant (ieder hierna: een “Partij”, of samen hierna: de “Partijen”) sluiten een samenwerkingsovereenkomst (hierna: “Overeenkomst”). Deze Overeenkomst vormt het integrale akkoord tussen de Partijen en vervangt alle eventuele vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken. Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen de Partijen ten gevolge waarvan IMPACT aan de Klant haar Diensten levert, alsook op alle aanbiedingen, (spontane) voorstellen en offertes daartoe. IMPACT aanvaardt de toepassing van enige algemene voorwaarden van de Klant op de Overeenkomst niet. De Klant ziet dan ook af van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden, ook indien daarin wordt vermeld dat ze voorrang hebben of ze bij een bestelbon gevoegd zijn.

1.3.

De Algemene Voorwaarden zullen geraadpleegd kunnen worden op de website van IMPACT (www.impact.be). De Algemene Voorwaarden zijn steeds gevoegd als bijlage bij de Overeenkomst en worden vermeld op elke factuur van IMPACT. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de (eventuele) bijzondere voorwaarden in de Overeenkomst, primeren de desbetreffende bijzondere voorwaarden. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden primeren op de (eventuele) offerte.

1.4.

Behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door ondertekening van de Algemene Voorwaarden, wordt aangenomen dat door de Diensten te bestellen en/of te gebruiken, de Klant uitdrukkelijk bevestigt dat hij deze Algemene Voorwaarden ontvangen heeft, dat hij er kennis van heeft genomen en dat hij deze zonder voorbehoud heeft aanvaard vóór de aanvraag van de Diensten.

1.5.

Bijkomende definities:

  • a) Diensten: Alle door IMPACT aan de Klant geleverde diensten inclusief, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van de Opdracht door een Voorstelling.
  • b) Intellectueel Eigendomsrecht: enige octrooien, octrooiaanvragen, handels- en andere merken, handels- en andere namen, auteursrechten, al dan niet geregistreerde tekeningen en modellen, licenties, uitvindingen, goedkeuringen, procedure, documentatie, knowhow (met inbegrip van doch niet uitsluitend bedrijfsgeheimen en andere niet gepatenteerde of niet patenteerbare gedeponeerde of confidentiële informatie, systemen of procedures), andere vergelijkbare rechten en gedeponeerde kennis of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten.
  • c) Klant: De natuurlijke persoon die een ondernemingsnummer bezit of de rechtspersoon en die de Overeenkomst met IMPACT voor professionele doeleinden afsluit.
  • d) Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van 25 mei 2018 en de nationale wetten inzake privacy en gegevensbescherming (zoals de Belgische privacywet van 30 juli 2018).
  • e) Werkdag of Werkdagen: Een dag andere dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België.

2. Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst

2.1.

Alle aanbiedingen en andere uitingen van IMPACT aan de Klant zijn vrijblijvend, tenzij door IMPACT schriftelijk anders is aangegeven.

2.2.

Alle prijzen, tarieven en/of afspraken die in een bindende offerte voorafgaand aan de Overeenkomst zijn opgenomen hebben een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven door IMPACT op de offerte.

2.3.

De Overeenkomst bindt de Partijen nadat zij door beide Partijen schriftelijk is aangegaan en ondertekend. De Klant zal binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden een ondertekend exemplaar terugzenden naar IMPACT. Bij gebrek aan ondertekend exemplaar, geldt de Overeenkomst onverminderd.

2.4.

De Klant bezorgt aan IMPACT alle informatie die IMPACT nodig acht of wettelijk verplicht is te vragen om de Overeenkomst met de Klant te sluiten zoals vermeld op het bestelformulier of zoals op enige andere wijze medegedeeld, inclusief alle documenten die IMPACT nodig acht ter verificatie van de identiteit van (de vertegenwoordiger van) de Klant (en/of diens vertegenwoordigingsbevoegdheid). De Klant is als enige verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, volledige en nauwkeurige informatie.

2.5.

IMPACT behoudt zich het recht voor om, zonder dat enige vergoeding verschuldigd is, onder meer in de volgende situaties geen overeenkomst aan te gaan: (i) wanneer het bestelformulier onvolledig ingevuld werd of wanneer niet alle vereiste informatie door de Klant verstrekt werd; (ii) in geval van onjuiste gegevens van de Klant of misbruik van dergelijke gegevens; (iii) in geval van ernstige aanwijzingen voor fraude, gebrek aan krediet, of ernstige twijfel over de solvabiliteit van de Klant. Dergelijke aanwijzingen kunnen afgeleid worden uit eerdere wanbetalingen. IMPACT heeft het recht om aanvullende documenten van de Klant te vragen ter bevestiging van diens solvabiliteit; (iv) wanneer de Klant zich niet houdt aan andere overeenkomsten die zijn aangegaan met IMPACT of haar verbonden vennootschappen; en/of (v) om andere juridische of operationele redenen.

3. Levering en aanvaarding van de Diensten

3.1.

IMPACT levert de Diensten op de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst. IMPACT spant zich er redelijkerwijs voor in om de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle verplichtingen van IMPACT zijn inspanningsverbintenissen en niet resultaatverbintenissen, tenzij en voor zover in de Overeenkomst IMPACT uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven.

3.2.

IMPACT spant zich er redelijkerwijs voor in om de door haar genoemde of tussen Partijen overeengekomen uitvoeringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Deze hebben een indicatief karakter en binden IMPACT niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen werd in de Overeenkomst. IMPACT is niet aan de schriftelijk afgesproken uitvoeringstermijnen gebonden: (i) ingeval van overmacht zoals bepaald in artikel 22; (ii) door toedoen van derden waarvan IMPACT afhankelijk is voor de levering van de Diensten; (iii) in het geval van aanpassingen aan de Diensten op vraag van de Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst; en/of (iv) in het geval van het niet-naleven van de Overeenkomst door de Klant.

3.3.

Een vertraging in de beoogde uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of de ontbinding van de Overeenkomst ten laste van IMPACT. Indien overschrijding van enige uitvoeringstermijn plaatsvindt, zullen Partijen in overleg treden om te goeder trouw de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

3.4.

IMPACT zal trachten om bij de uitvoering van de Overeenkomst de aanwijzingen van de Klant op te volgen, tenzij deze kennelijk onredelijk zouden zijn. Indien deze aanwijzingen meerwerk met zich meebrengen voor IMPACT, geldt hetgeen overeengekomen in artikel 4.

3.5.

De Diensten worden door de Klant aanvaard op de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst. Ingeval er geen expliciete afspraken omtrent de aanvaarding ervan zijn opgenomen in de Overeenkomst, is de volgende procedure van toepassing: indien de Klant binnen tien (10) Werkdagen na de leveringsdatum van de Diensten geen schriftelijk bezwaar stuurt naar IMPACT, worden de geleverde Diensten geacht definitief en onherroepelijk aanvaard te zijn. Hierna kan de Klant geen rechten op nakoming, herstel of vergoeding van schade meer doen gelden.

3.6.

IMPACT zal in het geval van zulk schriftelijk bezwaar enige non-conformiteit zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen, waarna de Diensten daarna als aanvaard gelden.

4. Wijziging en meerwerk

4.1.

Meerwerk zijn die werkzaamheden die het gevolg zijn van wensen van de Klant die leiden tot een verandering, van welke omvang dan ook, van de uit te voeren Diensten.

4.2.

Indien IMPACT op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Klant worden vergoed volgens de tussen Partijen overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van IMPACT.

4.3.

IMPACT is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomt wordt gesloten.

4.4.

De Klant erkent en aanvaardt dat wijzigingen en meerwerk kunnen leiden tot het verschuiven van uitvoeringstermijnen. De door IMPACT aangegeven nieuwe uitvoeringstermijnen vervangen de eerdere, waarbij artikel 3 overeenkomstig van toepassing is.

5. Discriminatie

5.1.

Overeenkomstig CAO nr. 38quater van 14 juli 1999 mogen Uitvoerders niet op discriminatoire wijze behandeld worden. IMPACT discrimineert niet. IMPACT selecteert en stelt Uitvoerders voor op grond van hun competenties en kwalificaties en houdt enkel rekening bij de zoektocht naar de juiste Uitvoerder met objectieve en reële functie-eisen van de Klant.

6. Test

6.1.

Indien de Klant voorafgaandelijk aan de arbeidsovereenkomst een test wenst af te nemen van een kandidaat-Uitvoerder, dan moet de Klant rekening houden met de geldende basisprincipes. Geldende wetgeving maw correcte betaling. IMPACT is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen omwille van het niet naleven van deze principes door de Klant.

7. Informatie en medewerkingsverplichtingen

7.1.

De Partijen verbinden er zich toe om in het kader van de Overeenkomst te goeder trouw samen te werken ten einde de uitvoering van de Overeenkomst zo vlot mogelijk te doen verlopen. De Partijen plegen regelmatig overleg over alle aspecten die van invloed kunnen zijn op de verandering van de omgeving van de Overeenkomst.

7.2.

De Klant verbindt er zich toe om IMPACT in kennis te stellen van alle relevante informatie die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

7.3.

De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten verkrijgen en behouden van alle registraties, vergunningen of toelatingen die nodig zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van de Overeenkomst.

8. Prijzen

8.1.

De prijzen van de Diensten worden in de Overeenkomst uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere door de Klant verschuldigde belastingen, heffingen en kosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen.

9. Facturering en betaling

9.1.

De Diensten worden gefactureerd op de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst.

9.2.

De facturen van IMPACT zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De Klant dient alle kosten in verband met de betaling van de factuur te dragen.

9.3.

De Uitvoerder is niet gemachtigd om facturen te innen.

9.4.

De Klant dient een eventuele klacht over een factuur van IMPACT binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen na de ontvangt ervan op gemotiveerde te melden aan IMPACT per aangetekend schrijven. Na deze termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk door de Klant aanvaard te zijn. Het niet-betwiste gedeelte wordt aanvaard geacht en moet worden betaald binnen de gewone betalingstermijn. Indien de klacht van de Klant ongegrond blijkt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk betaalbaar.

9.5.

IMPACT behoudt zich het recht voor om zowel vóór als tijdens de duur van de Overeenkomst de financiële toestand van de Klant te onderzoeken. Indien er ernstige twijfels rijzen over de solvabiliteit van de Klant, is IMPACT gerechtigd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen, bijkomende tussentijdse bedragen aan te rekenen of voorschotten, bankgaranties of enige andere financiële waarborgen te vragen.

9.6.

De Klant heeft niet het recht om bedragen die hij krachtens de Overeenkomst aan IMPACT moet betalen te compenseren met eventuele bedragen die IMPACT krachtens deze of gelijk welke andere Overeenkomst aan de Klant moet betalen.

9.7.

In het geval van een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen zal de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 12% verschuldigd zijn, alsook een schadevergoeding van vijftien (15) procent van het totale bedrag van de onbetaalde factuur met een minimum van honderdvijfentwintig (125) euro, en onverminderd het recht van IMPACT om gerechtelijke invorderingskosten te vorderen die ontstaan zijn door de niet-betaling van de factuur of andere schade die niet alleen veroorzaakt werd door de niet-betaling van de factuur.

9.8.

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.

9.9.

De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur, een geprotesteerde wissel of ongedekte cheque, een RSZ-dagvaarding, dan wel de niet-nakoming door de Klant van haar essentiële verplichtingen vervat in de Overeenkomst, maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

10. Intellectuele eigendom

10.1.

Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Diensten die reeds bestonden op het moment dat de Overeenkomst werd aangegaan of deze welke op grond van de Overeenkomst ontstaan (met inbegrip van alle documenten die door IMPACT in het kader hiervan worden opgesteld) zijn en blijven het exclusief eigendom van IMPACT (dan wel van haar licentiegevers en/of derde-leveranciers).

10.2.

De Klant gaat ermee akkoord dat IMPACT het bestaan van de Overeenkomst, alsook het beeldmerk, het logo of de naam van de Klant mag gebruiken in haar externe commerciële communicatie.

11. Vertrouwelijkheid

11.1.

Alle informatie en gegevens die de Partijen in het kader van de Overeenkomst tussen elkaar uitwisselen of waarvan ze kennisnemen (inclusief de inhoud van de Overeenkomst en enige tarieven van IMPACT), inclusief via de Uitvoerder, zullen zij steeds als vertrouwelijk behandelen gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging ervan.

11.2.

Elke Voorstelling van een Uitvoerder door IMPACT is vertrouwelijk. De gegevens van kandidaat-Uitvoerders dienen door de Klant vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven, zelfs niet aan met de Klant verbonden ondernemingen, tenzij met schriftelijke toestemming van IMPACT. Het staat de Klant vrij om rechtstreeks met de Uitvoerder afspraken te maken over het geheim houden van confidentiële informatie of over de verwerking van persoonsgegevens die de Uitvoerder krijgt tijdens zijn tewerkstelling bij de Klant.

11.3.

Iedere Partij verbindt zich deze informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe gehouden is krachtens enige wettelijke bepaling, rechterlijke uitspraak of voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, in welk geval zij de andere Partij zo mogelijk hierover onverwijld schriftelijk zal informeren en haar in de mogelijkheid zal stellen, alsook haar medewerking zal verlenen, om de informatie alsnog vertrouwelijk te houden. De Partijen zullen alle redelijke en voldoende maatregelen nemen zoals kan worden verwacht in hun sector om bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te houden, bijvoorbeeld door medewerkers en derden te verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

11.4.

De vertrouwelijke informatie blijft eigendom van de Partij die ze meedeelt. Het meedelen hiervan impliceert geen overdracht of toekenning van enige (eigendoms)rechten.

11.5.

De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de andere Partij van de vertrouwelijke informatie maakt.

12. Niet-afwerving medewerkers

12.1.

Voor wat betreft de Uitvoerder: Het is de Klant niet toegelaten om, zonder toestemming van IMPACT, in geval van uitzendarbeid vóór het verstrijken van de vastgelegde minimumperiode aan werkdagen, en in geval van Werving & Selectie gedurende één jaar na de Voorstelling van de Uitvoerder, een arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitvoerder, rechtstreeks of via derden, of om de Uitvoerder direct of indirect te werk te stellen. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de Uitvoerder: het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de Klant met de Uitvoerder, het laten ter beschikking stellen van de Uitvoerder aan de Klant door een derde (o.a. een ander uitzendbureau), het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de Uitvoerder of met een derde die hiertoe de Uitvoerder heeft aangeworven, de Uitvoerder op zelfstandig basis prestaties laten uitvoeren, het afsluiten van een opleidingsovereenkomst waarbij de Uitvoerder in het bedrijf van de Klant wordt opgeleid (o.a. een IBO-overeenkomst), het aangaan van een arbeidsverhouding door de Uitvoerder en een derde, waarbij de Klant en die derde behoren tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde vennootschappen, of dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben, of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben.

12.2.

Voor wat betreft de vaste medewerkers van IMPACT: De Klant verbindt er zich toe om géén arbeidsverhouding aan te gaan met een vaste medewerker van IMPACT of van een aan IMPACT verbonden vennootschap gedurende de volledige looptijd van de Overeenkomst evenals gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de overeenkomst. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker wordt begrepen: het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een medewerker, het laten ter beschikking stellen van de medewerker door een derde, het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de medewerker of met een derde die de medewerker heeft aangeworven, de medewerker op zelfstandige basis prestaties laten uitvoeren, het aangaan van een arbeidsverhouding met de medewerker door een derde die behoort tot dezelfde groep, moeder- of dochtervennootschap of die dezelfde wettig benoemde of feitelijke bestuurders hebben of op hetzelfde adres zijn gevestigd of een uitbatingszetel hebben als de Klant. Enkel mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van IMPACT kan afgeweken worden van huidig artikel.

12.3.

Ingeval de Klant handelt in strijd met bovenstaand verbod, zal de Klant aan IMPACT een schadevergoeding van 25.000 EUR verschuldigd zijn, tenzij een hogere schade door IMPACT kan worden bewezen.

13. Privacy en gegevensbescherming

13.1.

De Partijen verbinden er zich toe om hun verplichtingen op basis van de Privacywetgeving na te leven. Partijen zijn verplicht elkaar alle medewerking en informatie te verlenen teneinde de andere Partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de Privacywetgeving na te komen.

13.2.

Indien IMPACT als verwerker van persoonsgegevens prestaties verricht voor de Klant, zullen de Partijen een verwerkersovereenkomst afsluiten en is hetgeen dat daarin bepaald wordt van toepassing.

13.3.

Voor de uitvoering van de Overeenkomst met de Klant, of in het kader van een offerte, verwerkt IMPACT persoonsgegevens van contactpersonen van de Klant met de nodige zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, overeenkomstig haar privacy beleid te raadplegen op https://impact.be/nl/kandidaten/privacy-policy.

13.4.

Op verzoek van de Klant, kan IMPACT op diens bedrijfssite een videovacature opnemen en overgaan tot publieke verspreiding. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de video en waarborgt dat de personen die in beeld worden gebracht hiertoe hun voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. De Klant vrijwaart IMPACT voor eventuele claims, van welke aard ook, die verband houden met de opmaak en verspreiding van de videovacature.

14. Aansprakelijkheid

14.1.

IMPACT kan enkel aansprakelijk worden gesteld in het geval van fraude, opzet of zware fout van zichzelf of een van haar medewerkers. Hierbij zal de aansprakelijkheid van IMPACT beperkt zijn tot de herstelling van de door de Klant geleden voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade tot een maximaal bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW). De totale aansprakelijkheid van IMPACT wordt in ieder geval beperkt overeenkomstig artikelen II.5 en III.5 van deze Algemene Voorwaarden.

14.2.

De totale aansprakelijkheid van IMPACT voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot een bedrag van € 1.250.000,00 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

14.3.

IMPACT kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens en documenten enz.

14.4.

De Klant vrijwaart IMPACT voor alle aanspraken van derden ongeacht de oorzaak hiervan die mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij en voor zover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door het handelen of nalaten van IMPACT.

14.5.

Indien de Klant jegens IMPACT één of meer van haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt, is de Klant steeds jegens IMPACT gehouden alle schade te vergoeden die IMPACT hierdoor lijdt. Deze bepaling laat het recht van IMPACT onverlet om jegens de Klant andere rechten te doen gelden.

14.6.

De Klant is jegens IMPACT aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade berokkend aan IMPACT en haar medewerkers of die van derden, eigendommen van IMPACT en haar personeel of die van derden, wanneer zulke schade veroorzaakt is door de Klant of diens personeel, of door de Klant ingeschakelde derden.

15. Overmacht

15.1.

De Partijen zijn t.a.v. elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoeringen van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, elektriciteitsstoring, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden of terrorisme, brand, (inter)nationale overheidsmaatregelen of wetswijzigingen, uitval van systemen, ziekte van medewerkers, stakingen of arbeidsconflicten, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (cyber)crime, (cyber)vandalisme, hacking, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, epidemieën, pandemieën, enz.

15.2.

De Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt. De betalingsverplichtingen van de Klant die betrekking hebben op Diensten die niet geraakt worden door deze overmachtsituatie en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door de Klant kunnen evenwel geen voorwerp uitmaken van overmacht.

15.3.

Indien een overmachtssituatie langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft iedere Partij het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

16. Duur, opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

16.1.

De Overeenkomst tussen de Klant en IMPACT wordt aangegaan vanaf de datum van ondertekening ervan, op de datum bepaald in de Overeenkomst of op het ogenblik dat de Klant een daad gesteld heeft die leidt tot een samenwerking, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, met de door IMPACT voorgestelde kandidaat. Behoudens andersluidende bepaling in de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een bepaalde duur van twaalf (12) maanden.

16.2.

IMPACT mag de uitvoering van haar verplichtingen van rechtswege en onmiddellijk opschorten indien de Klant haar contractuele verplichtingen niet nakomt (zoals, maar niet beperkt tot, diens betalingsverplichting) en deze situatie niet rechtzet binnen een termijn van tien (10) Werkdagen na de verzending van een ingebrekestelling door IMPACT. Deze opschorting eindigt zodra de Klant haar verplichtingen opnieuw nakomt.

16.3.

De Klant is niet gerechtigd om haar betalingsverplichtingen tegenover IMPACT op te schorten in verband met, of te verrekenen met, eventuele tegenvorderingen tegenover IMPACT, behalve indien en in zoverre als deze door IMPACT nadrukkelijk schriftelijk zijn erkend.

16.4.

De Overeenkomst wordt niet vroegtijdig beëindigd door het invullen van een zoekopdracht/vacature door één Uitvoerder/van één bepaalde functie en blijft deze gedurende de termijn van twaalf (12) maanden na ondertekening van toepassing.

16.5.

IMPACT heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de Klant indien deze laatste ernstig tekortschiet in één van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst (zoals, maar niet beperkt tot, diens betalingsverplichting) en de rechtzetting hiervan blijvend onmogelijk is of niet meer verwacht kan worden, of, indien rechtzetting mogelijk is, deze tekortkoming niet rechtzet binnen veertien (14) kalenderdagen volgend op de verzending door IMPACT van een ingebrekestelling. IMPACT behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de Klant. De Partijen gaan akkoord dat het volgende geldt als een ernstige tekortkoming:

  • ingeval van herhaaldelijke of ernstige inbreuk op de contractuele verplichtingen (zoals laattijdige en/of niet-betaling op één enkele vervaldag) door de Klant;
  • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
  • indien de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen verstrekt of heeft verstrekt; of
  • indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen niet nakomt.

16.6.

IMPACT kan de Overeenkomst beëindigen indien zij haar erkenning als uitzendbureau op basis waarvan zij haar Diensten levert zou worden ingetrokken of beëindigd, zonder hiertoe aan de Klant enige vergoeding te dienen te betalen.

16.7.

IMPACT heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, te beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de Klant, (i) indien de juridische toestand van de Klant wijzigt ingevolge van een fusie, splitsing, overdracht of overname, of controlewijziging; (ii) indien de Klant haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt, onderhevig wordt aan een gerechtelijke reorganisatie, failliet gaat, ontbonden wordt, of er een bijzondere bewindvoerder wordt aangesteld, (iii) ingeval van uitvoerend en/of bewarend beslag of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant, (iv) of ingeval de Klant een soortgelijke procedure ondergaat.

16.8.

De beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook maakt alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1.

Op de Overeenkomst en diens interpretatie is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

17.2.

In geval van betwisting tussen de Partijen over de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van de Overeenkomst, verbinden de Partijen zich ertoe eerst via minnelijke weg tot een oplossing komen.

17.3.

Geschillen die niet voorafgaandelijk minnelijk kunnen worden opgelost, worden beslecht door de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Hasselt.

18. Overige

18.1.

In geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid van één of meer bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen steeds van kracht. De Partijen verplichten zich alsdan met elkaar in overleg te treden teneinde nieuwe bepalingen op te stellen ter vervanging van de nietige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk de bedoeling van de Partijen in stand blijft.

18.2.

De niet-uitoefening door een van de Partijen van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

18.3.

De Overeenkomst kan enkel schriftelijk gewijzigd worden met het akkoord van beide Partijen. Elke wijziging, afwijking of verandering in de opdracht, die een wijziging van de omvang of de complexiteit van de opdracht tot gevolg heeft, wordt vastgelegd in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen IMPACT en de Klant.

18.4.

Partijen erkennen dat een gewone elektronische handtekening, zoals omschreven in artikelen 3,10° eIDAS-Verordening, eenzelfde bewijswaarde heeft als een gekwalificeerde elektronische handtekening.

18.5.

De Klant is niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van IMPACT aan een derde over te dragen. IMPACT heeft het recht om de Overeenkomst aan verbonden vennootschappen over te dragen zonder toestemming van de Klant.

19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

19.1.

IMPACT kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen (bijvoorbeeld vanwege wettelijke vereisten) na een schriftelijke kennisgeving aan de Klant die ten minste één (1) maand voor het doorvoeren van dergelijke wijzigingen aan de Klant wordt toegezonden. Elk gebruik van de Diensten na een dergelijke wijziging en/of aanvulling zal geïnterpreteerd worden als een goedkeuring door de Klant van de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de Klant de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, kan hij de Overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen opzeggen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn vanaf het moment dat de Overeenkomst is beëindigd.

II. Bijzondere bepalingen Uitzendarbeid

1. Toepassing

1.1.

De bepalingen van Titel I zijn van toepassing in zoverre de opdracht van IMPACT erin bestaat Uitvoerders als uitzendkracht ter beschikking te stellen aan de Klant overeenkomstig de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van klanten. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van titel II en enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, hebben de bepalingen van titel II voorrang.

2. Voorwerp

2.1.

IMPACT verbindt zich ertoe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om aan de Klant geschikte kandidaat-Uitvoerder ter beschikking te stellen.

3. Verplichtingen van de Klant

3.1.

De Klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de Overeenkomst alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie schriftelijk te communiceren aan IMPACT. Elke wijziging die betrekking heeft op de tewerkstellingsinformatie van een Uitvoerder, dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur – en steeds voor aanvang van de tewerkstelling - te worden meegedeeld aan IMPACT. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen: aangaande de reden om beroep te doen op uitzendarbeid en de al dan niet aanwezigheid van een syndicale delegatie; aangaande de verloningsvoorwaarden van het vast personeel, met inbegrip van premies en diverse voordelen die gebruikelijk zijn in het bedrijf van de Klant, evenals de toekenningsmodaliteiten; aangaande de activiteiten, het takenpakket, de locatie, de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie, het resultaat van de risico-evaluaties, het medisch toezicht en de persoonlijke beschermingsmiddelen; aangaande mogelijke situaties van staking of lock-out of andere vormen van tijdelijke werkloosheid; aangaande economische werkloosheid, waarbij de Klant IMPACT voorafgaandelijk en binnen wettelijke termijnen dient te verwittigen; aangaande een eventueel arbeidsongeval; aangaande de werking van Dimona, waarvoor alle informatie moet zijn doorgegeven voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder; aangaande de laattijdige aanwezigheid of de afwezigheid van de Uitvoerders; aangaande weerverlet; aangaande de niet-hernieuwing van een opdracht.

3.2.

De Klant verbindt er zich toe minimaal de contractueel overeengekomen uren te respecteren door te voorzien in arbeid en deze uren te vergoeden.

3.3.

De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig, onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen, laattijdige meldingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant. De Klant zal IMPACT vrijwaren voor enige vordering van derden.

3.4.

IMPACT kan enkel Uitvoerders aan de Klant ter beschikking stellen voor motieven omschreven in de wet van 24 juli 1987, hetzij tijdelijke arbeid ter vervanging van een vaste medewerker, hetzij tijdelijke vermeerdering van werk, hetzij voor uitzonderlijk werk, hetzij voor het invullen van een vacante betrekking (instroom). De Klant draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid. In het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet en CAO voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van de Uitvoerders. De Klant staat als enige in voor het gebrek aan of foutieve toepassing van motieven, termijnen, toelatingen en meldingen, opgave van het aantal tewerkstellingspogingen bij instroom. De klant dient IMPACT te vrijwaren voor de aan IMPACT opgelegde sancties en/of geëiste vergoedingen voor de overtreding van de wet en/of de CAO. De Klant zal bij een eventuele controle of audit steeds alle medewerking verlenen en indien gewenst de bewijs- en verantwoordingsstukken overmaken aan IMPACT.

3.5.

De Klant neemt er kennis van dat opeenvolgende dagcontracten enkel zijn toegestaan mits een nood aan flexibiliteit aanwezig is in diens onderneming (Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022). De Klant is verantwoordelijk voor het leveren van het bewijs inzake de nood aan flexibiliteit bij opeenvolgende dagcontracten indien toegelaten conform de wettelijke bepalingen. Indien de Klant in strijd met de toepasselijke regelgeving toch gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten, zal IMPACT de hieraan verbonden wettelijke kosten en bijdrages alsook de daaraan verbonden administratieve kosten factureren aan de Klant.

3.6.

Bij het motief instroom moet de Klant IMPACT schriftelijk meedelen of een eerste, tweede of derde tewerkstellingspoging ondernomen werd om de bepaalde werkpost in te vullen aan de hand van het motief instroom. De Uitvoerder die voorafgaand aan de tewerkstelling onder het motief instroom een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur zelf heeft beëindigd om via uitzendarbeid opnieuw in te stromen kan recht hebben op een tewerkstellingsgarantie van één maand. Indien de Klant vóór het einde van deze minimumduur de overeenkomst verbreekt, dient de Klant het loon van de Uitvoerder voor de resterende duur, zoals voorzien in artikel 28 en 29 van CAO nr. 108 van 16 juli 2013, te betalen aan IMPACT.

3.7.

De Klant dient IMPACT via geschrift of elektronisch te informeren in het geval dat de Uitvoerder vanuit een ander land ter beschikking wordt gesteld aan een Klant gevestigd in België. De niet- naleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijke of administratieve geldboete per inbreuk en per Uitvoerder, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek (sanctie niveau 2). De geldboetes en de hieraan verbonden administratieve kosten (inclusief, doch niet limitatief, de proceskosten waaronder tevens begrepen de advocaatkosten) die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de Klant en zullen door IMPACT aan de Klant gefactureerd worden. Dit artikel geldt eveneens indien IMPACT op vraag van de Klant een Uitvoerder detacheert naar het buitenland. IMPACT factureert aan de Klant voor elke nieuwe detacheringsaanvraag een administratieve werkingskost van € 50. Per verlenging van een bestaande detachering wordt tevens een administratieve werkingskost van € 50 gefactureerd. Indien de kost voor een bepaald land hoger is dan 50€ omwille van extra administratieve verplichtingen, wordt dit integraal doorgerekend aan de Klant. Op aanvraag van de Klant, doet IMPACT het nodige om de Single Permit aan te vragen. Indien de Klant de Uitvoerder zelf heeft gerekruteerd en geselecteerd (Payroll), factureert IMPACT aan de Klant een administratieve kost van € 250. De Klant staat zelf in voor de betaling van de eventueel verschuldigde retributiekost. Indien de Klant ingaat tegen het negatief advies van IMPACT om een Uitvoerder te detacheren naar een bepaald land, dan draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele boetes die daaruit voortvloeien.

3.8.

De Klant dient IMPACT de nodige stavingsstukken te bezorgen, in geval van een uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever. Indien er, na controle door de fiscus of de RSZ, een rechtzetting moet uitgevoerd worden, draagt de Klant hiervoor de volledige aansprakelijkheid. De kosten die hieruit voortvloeien, zijn eveneens ten laste van de Klant en zullen door IMPACT aan de Klant gefactureerd worden.

3.9.

De Klant kan geen beroep doen op de diensten van IMPACT in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lock-out in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de Klant IMPACT hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de Uitvoerders in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door IMPACT aan de Klant. De Klant kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen doorgeven bij uitbesteding aan derden. Doet de Klant dit toch, zal het gebruikelijk loon verder worden uitbetaald en gefactureerd aan de Klant door IMPACT.

3.10.

Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de Uitvoerders recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies (m.i.v. pensioenpremies), maaltijdcheques, ecocheques en andere looncomponenten alsof ze bij de Klant vast in dienst zouden zijn. De Klant dient deze loongegevens mee te delen aan IMPACT. De Klant is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Klant.

3.11.

Tijdens de duur van de tewerkstelling van de Uitvoerder bij de Klant staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de Klant in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Klant de Uitvoerders dient te behandelen alsof ze vast in dienst zouden zijn, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de Uitvoerder op het werk etc.

3.12.

Wat betreft arbeidsveiligheid en –hygiëne, geniet de Uitvoerder het niveau van bescherming alsof hij een vaste medewerker van de Klant zou zijn. De Uitvoerder mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals vermeld op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals vermeld in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het KB van 15 oktober 2020 dient de Klant, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, vóór de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder, deze aan IMPACT over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de Klant het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De Klant dient conform deze Algemene Voorwaarde elke wijziging inzake de werkpost (o.a. takenpakket en locatie) onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uren mee te delen aan IMPACT. De Klant draagt (conform artikel 11 van het KB van 15 december 2020) de eindverantwoordelijkheid voor het kosteloos ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met IMPACT werd afgesloten. In het kader van de verplichting om in te staan voor de toepassing van de wetgeving inzake welzijn op het werk ten aanzien van de Uitvoerder, geeft de Klant instructies aan de bij hem tewerkgestelde Uitvoerders en oefent hij het feitelijk werkgeversgezag over hem uit.

3.13.

Wanneer een Uitvoerder betrokken is bij een arbeidsongeval zal de Klant, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, IMPACT onmiddellijk verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalsaangifte, bij gebreke waarvan de Klant aansprakelijk zal worden gesteld voor alle mogelijke schade voortvloeiend uit diens verzuim. De bevoegde dienst voor preventie en bescherming van de Klant onderzoekt elk ernstig arbeidsongeval overkomen aan de Uitvoerder en neemt contact op met de preventiedeskundige van IMPACT, waarbij deze laatste zijn medewerking verleent aan het onderzoek. In geval van een ernstig arbeidsongeval, dient het omstandig verslag te worden opgesteld door de interne preventieadviseur (niveau I of II) of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de Klant, op kosten van de Klant. IMPACT is, als juridische werkgever, niet bevoegd om dit verslag op te stellen (Codex Welzijn op het Werk, Boek I, Titel VI, hoofdstuk I). Dit omstandig verslag dient binnen de 10 dagen na het arbeidsongeval opgestuurd te worden door de Klant naar de Federale Inspectiedienst. Indien een externe deskundige aangesteld wordt door de Federale Inspectiedienst vallen de kosten van deze deskundige ten laste van de Klant. In geval van een zeer ernstig arbeidsongeval informeert de Klant de Federale Inspectiedienst zo snel mogelijk.

3.14.

De Klant zal steeds en te allen tijde zijn medewerking verlenen aan elk onderzoek dat gebeurt in het kader van een arbeidsongeval.

3.15.

Indien de arbeidsongevallenverzekeraar van IMPACT verhaal uitoefent ten aanzien van de Klant voor de vergoedingen die worden betaald aan het slachtoffer van een arbeidsongeval en dit verhaal niet de volledig door de arbeidsongevallenverzekeraar gedragen kost bevat, zal IMPACT het resterende bedrag factureren aan de Klant.

4. Bright

4.1.

De Klant en IMPACT sluiten een schriftelijke overeenkomst conform artikel 17 van de wet van 24 juli 1987. De variabele verplichte vermeldingen per uitzendkracht worden wekelijks elektronisch ter beschikking gesteld aan de Klant via het platform van Bright. Partijen gaan ermee akkoord dat deze niet wekelijks moeten ondertekend worden. De Klant verbindt zich ertoe om zelf zijn account te activeren via tussenkomst van zijn contactpersoon bij IMPACT. Partijen komen overeen dat indien de Klant geen schriftelijke opmerkingen doorgeeft aan IMPACT binnen de vijf Werkdagen na het elektronisch versturen van het contract, dit contract stilzwijgend werd aanvaard door de Klant.

5. Tarieven en facturatie

5.1.

De Klant is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van de ondertekende Overeenkomst en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Klant de niet-ondertekening niet ten nadele van IMPACT kunnen inroepen en zal IMPACT de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Klant. De Klant is aansprakelijk voor het toezicht op en de controle van het terugsturen van het exemplaar ondertekend door de Uitvoerder binnen de 48 uur na het toesturen ervan door IMPACT.

5.2.

Door de prestatiestaat te ondertekenen bevestigt de Klant de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de Uitvoerder. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Klant een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door IMPACT geenszins in de weg zou staan. De Klant zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische of elektronische prestatieverwerking via Bright gaat de Klant steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan IMPACT, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de Klant is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.

5.3.

De facturatie gebeurt op basis van de prestaties zoals vermeld op de prestatiestaten of zoals op elektronische wijze (via Bright) doorgegeven door de Klant, met een minimum van de door Klant aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de Uitvoerder en indien aan de informatieverplichting voorzien in II.3 van deze Algemene Voorwaarden voldaan werd. Bij gebrek aan door de Klant doorgegeven prestatiestaten (hetzij schriftelijk en ondertekend, hetzij elektronisch of automatisch) gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de Uitvoerder verrichte prestaties, met een minimum van de door de Klant aangevraagde uren; in dit kader worden alle door de Klant aan zijn vast personeel toegekende en verloonde vrije uren en dagen zoals extralegale feestdagen, vakantiedagen, brugdagen, enz., waar de Uitvoerder ook recht op heeft, eveneens beschouwd als prestaties en als dusdanig gefactureerd aan de Klant. De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief en/of selectiefee, evenals de kostenposten die zijn opgenomen in de Overeenkomst die de coëfficiënt en/of het tarief bepalen, kan/kunnen door IMPACT eenzijdig worden verhoogd in geval van: a) een stijging van de directe of indirecte patronale lasten; b) alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen of de werkingskosten van IMPACT doen stijgen; c) extra lasten die van overheidswege worden opgelegd aan IMPACT die niet waren voorzien op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst. Dit tarief wordt eveneens door IMPACT eenzijdig verhoogd bij stijging van het uurloon van de Uitvoerder ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de Klant. De (het) overeengekomen coëfficiënt/tarief/selectiefee en de dimonakost zal in ieder geval jaarlijks wijzigen ten gevolge een indexatie volgens het algemeen indexcijfer/consumptieprijsindex die in het begin van ieder kalenderjaar zal toegepast worden.

5.4.

De facturatie omvat eveneens de overige looncomponenten zoals voorzien in II.3 van de Algemene Voorwaarden, verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, etc.) wordt de Uitvoerder vergoed overeenkomstig de bij de Klant ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het te betalen loonsupplement en de looncomponenten worden aan de Klant gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het uurloon van de Uitvoerder of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief. De kosten voor DIMONA per gepresteerd uur worden aangerekend aan de Klant zonder toepassing van de overeengekomen coëfficiënt. Elke correctie op het uurloon en/of de overige looncomponenten waar de Uitvoerders tijdens of na de tewerkstelling recht op hebben, wordt eveneens aan de Klant gefactureerd. Impact factureert bijkomend een administratieve kost per arbeidsongeval per Uitvoerder van € 250. Indien het arbeidsongeval nadien niet wordt erkend door de arbeidsongevallenverzekeraar, wordt dit bedrag door Impact teruggestort aan de Klant. Alle voordelen op fiscaal en sociaal vlak voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst van uitzendarbeid komen toe aan Impact, voor de periode van uitzendarbeid. Zonder limitatief te zijn, behoort hiertoe de (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in hoofde van Impact conform de artikelen 275/1 WIB92 (vrijstelling op een aantal gepresteerde overuren), 275/5 WIB92 (vrijstelling in geval van ploeg- en nachtarbeid, werken in onroerende staat). Het uitzendkantoor beoordeelt aan de hand van de door de Klant doorgeven tewerkstellingsinformatie of Impact in aanmerking kan komen voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Vanaf 1 oktober 2022 kan Impact de vrijstelling voor ploegen- en nachtarbeid en werken in onroerende staat enkel aanvragen mits de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant. De klant verklaart dat hij deze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan Impact heeft gegeven, hetzij door ondertekening van het addendum inzake de vrijstelling tot doorstorting, hetzij door de factuur die betrekking heeft op de prestaties die het recht openen op de vrijstelling stilzwijgend te aanvaarden. De Klant verbindt er zich toe om de volledige medewerking te verlenen aan Impact in geval van een eventuele fiscale controle voor het bezorgen van alle bewijsdocumenten die aantonen dat de aanvraag van de vrijstelling terecht wordt toegepast. Indien de toepassing van de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing als onterecht zou worden beschouwd door de fiscus, zal de Klant instaan om alle schade, die Impact ingevolge deze weigering heeft geleden, aan Impact te vergoeden. Eventueel gecrediteerde bedragen ingevolge deze vrijstelling worden door de Klant aan Impact terugbetaald. Deze verplichtingen blijven uitdrukkelijk bestaan na het einde van de samenwerking tussen de Klant en Impact.

6. Aansprakelijkheid

6.1.

De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de Klant. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de Uitvoerder aan derden berokkende schade. De voorziening van een ‘clausule uitzendarbeid’ in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Klant wordt aanbevolen. IMPACT is evenmin aansprakelijk voor de schade die de Uitvoerder aan de Klant berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Klant. De aansprakelijkheid van IMPACT is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de Uitvoerder toevertrouwd. IMPACT is evenmin aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de Klant aan de Uitvoerder werden toegestaan. Ook de terugvordering van kosten voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zal zonder de bemiddeling van IMPACT gebeuren. IMPACT is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn Uitvoerders. In elk geval is de aansprakelijkheid van IMPACT beperkt tot het totaal van de door IMPACT aan de Klant gefactureerde bedragen in het betreffende kalenderjaar. De aansprakelijkheid van IMPACT is bovendien beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de Overeenkomst van IMPACT. IMPACT is in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade zoals onder meer de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

6.2.

Ingevolge de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie kunnen werkgevers die werknemers tewerkstellen die werken in onroerende staat verrichten, onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van het doorstorten van (een gedeelte van) de bedrijfsvoorheffing voor die werknemers. De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van de bewijzen en dit gedurende een periode van 7 jaar. In geval van foutieve en/of onvolledige informatie door de Klant aan IMPACT, en IMPACT lijdt hierdoor schade, is IMPACT gerechtigd een schadevergoeding te vorderen ten laste van de Klant. Dit geldt ook voor alle andere vrijstellingen

7. Verbod tot afwerving

7.1.

In geval van voortijdige afwerving: indien de Klant vóór het einde van een minimumperiode van 150 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling binnen de 12 maanden na de laatste arbeidsovereenkomst tussen IMPACT en de Uitvoerder, zonder tussenkomst van IMPACT, een arbeidsverhouding aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie, zal de Klant per afgeworven Uitvoerder aan IMPACT, bij wijze van overname een bedrag gefactureerd worden gelijk aan 25% van het brutojaarloon van de betrokken Uitvoerder tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De minimumperiode is van toepassing op elke Uitvoerder afzonderlijk. Bovenvermeld overnamebedrag is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de Klant en IMPACT dat de schade, geleden door IMPACT, onder meer gebaseerd is op de kosten die de Klant zou moeten besteden voor prospectie, selectie en screening van een medewerker met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, onverminderd het recht van IMPACT om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermeld bedrag overtreft. Hetzelfde geldt indien de Voorstelling nooit werd gevolgd door een effectieve tewerkstelling via IMPACT en de Klant een arbeidsverhouding aangaat met de Uitvoerder voor dezelfde of een andere functie binnen de 12 maanden na de datum van Voorstelling. De Klant is dit overnamebedrag ook verschuldigd indien IMPACT– voor het einde van de minimumperiode van 150 gepresteerde werkdagen terbeschikkingstelling - de terbeschikkingstelling dient stop te zetten: a) omwille van de niet-naleving door de Klant van op hem rustende verplichtingen conform de tussen de Klant en IMPACT geldende afspraken of de Belgische en Europese wet- en regelgeving. b) omdat de Klant zich bevindt in een staat van faillissement, ontbinding, in vereffening of in geval van kennelijk onvermogen van de Klant.

7.2.

De Klant is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de Klant aangaat en dit indien het minimaal aantal overeengekomen prestatiedagen nog niet werd bereikt tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht.

7.3.

Dit overnamebedrag is ook verschuldigd indien de terbeschikkingstelling van de Uitvoerder dient te worden beëindigd omdat de maximumduur van de uitzendovereenkomst zoals bepaald in de wet of CAO’s is bereikt zonder dat de minimumperiode van terbeschikkingstelling van 150 dagen werd gepresteerd en de Klant een arbeidsverhouding met de Uitvoerder aangaat

7.4.

Definities: Wordt verstaan onder Uitvoerder: de door IMPACT geselecteerde Uitvoerders die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld werd aan de Klant en de kandidaat-Uitvoerders die door IMPACT werd voorgesteld aan de Klant. Wordt verstaan onder brutojaarloon van de Uitvoerder: indien de Uitvoerder reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92 x het aantal nog te presteren dagen/150. Indien de Uitvoerder nog niet gewerkt heeft: het bij de Klant voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum de barema’s van het PC van de Klant) x het in de sector van de Klant geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13,92. Het brutojaarloon wordt in elk geval verhoogd met alle extralegale voordelen, zoals doch niet limitatief, maaltijdcheques, ecocheques, GSM, ... .

7.5.

Dit artikel is niet van toepassing bij ‘payroll medewerkers’, zijnde medewerkers waarvoor de aanbreng, screening en selectie door de Klant zelf werd uitgevoerd zonder tussenkomst van IMPACT. III. Werving en selectie

1. Toepassing

1.1.

De bepalingen van titel II zijn van toepassing voor zover de dienstverlening van IMPACT bestaat uit het werven en selecteren van kandidaten in navolging van een aanvraag van de Klant tot werving en selectie, met als doel een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand te brengen tussen de Klant en de Uitvoerder. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van titel III en de andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, gaan de bepalingen van titel III voor.

2. Voorwerp

2.1.

IMPACT verbindt zich er toe om alle mogelijke – binnen redelijke grenzen – inspanningen te leveren om een voor de Klant geschikte Uitvoerder te selecteren teneinde de Klant toe te laten een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de Uitvoerder.

3. Verplichtingen van de Klant

3.1.

De Klant verstrekt aan IMPACT alle gegevens die nodig zijn voor een optimale werving en selectie. De Klant verbindt zich ertoe om steeds correcte en accurate informatie te bezorgen en belangrijke wijzigingen in de gegevens onmiddellijk en uiterlijk binnen de 4 uur mee te delen aan IMPACT.

4. Tarieven

4.1.

De Klant is slechts gehouden een vergoeding (hierna: ‘Vergoeding’) te betalen als een door IMPACT voorgestelde Uitvoerder effectief wordt weerhouden door de Klant en een arbeidsverhouding, van welke aard ook, aangaat met de door IMPACT voorgestelde Uitvoerder.

4.2.

De Vergoeding welke verschuldigd is bij een effectieve tewerkstelling wordt bepaald in de Overeenkomst en wordt berekend op basis van het bruto jaarpakket van de Uitvoerder. Dit omvat: a) De jaarlijkse bruto-vergoeding, berekend op basis van 13,92 maanden (12 maanden ingeval van zelfstandige samenwerking tussen de Uitvoerder en de Klant) vóór inhouding of aftrek van sociale zekerheidsbijdragen. b) Netto-onkosten, voordelen van alle aard, commissies, maaltijdcheques, gegarandeerde of variabele bonussen, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering. c) Het voordeel voortvloeiend uit het gebruik van een firmawagen zal geraamd worden op 625 EUR/maand.

4.3.

De klant verbindt er zich toe, telkens wanneer hij een kopie van het loonvoorstel overmaakt aan de Uitvoerder, dit ook over te maken aan IMPACT. Daarnaast bezorgt de Klant aan IMPACT steeds een kopie van de finale overeenkomst met de Uitvoerder zodoende IMPACT steeds over de juiste en accurate informatie beschikt inzake het bruto jaarpakket van de Uitvoerder.

4.4.

De Vergoeding is een all-in vergoeding en omvat alle werving- en selectiekosten die door IMPACT worden gemaakt in de uitvoering van haar opdracht. IMPACT zal geen andere kosten aanrekenen dan de Vergoeding. Enkel buitenlandse reis- en/of verblijfkosten gemaakt door IMPACT en de Uitvoerders in verband met de werving- en selectieprocedure zullen apart worden gefactureerd aan de Klant, op voorwaarde dat de Klant met de buitenlandse reis- en/of verblijfskosten voorafgaandelijk heeft ingestemd. Deze zullen door IMPACT aan de Uitvoerders worden vergoed. IMPACT brengt deze kosten nadien in rekening van de Klant, welke deze kosten aan IMPACT zal voldoen.

4.5.

Alle bedragen zijn exclusief BTW. De Vergoeding is verschuldigd op het moment dat de Klant voor zichzelf, middels en/of voor derden, een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de Uitvoerder.

5. Aansprakelijkheid

5.1.

De Klant is verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze van de Uitvoerder. IMPACT is niet aansprakelijk indien de Uitvoerder niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Klant, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van een handelen of nalaten van IMPACT in strijd met de bepalingen van III.2 van de Algemene Voorwaarden. De eventuele aansprakelijkheid van IMPACT is in elk geval beperkt tot de door de Klant bewezen directe schade en tot maximaal de helft van de in verband met de opdracht aan de Klant in rekening gebrachte of te brengen Vergoeding. 5.2. IMPACT kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade: a) Die zou voortvloeien uit (a) een fout in de referenties, de beroepservaring, de vaardigheden of de personaliteit van de Uitvoerder (b) het eventueel verzuim van de Uitvoerder aan de wettelijke, medische of deontologische verplichtingen, (c) het gebruik van valse informatie of verzuim van informatie door de Uitvoerder. b) als gevolg van handelen en/of nalaten van een door IMPACT voorgestelde Uitvoerder met wie de Klant een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

5.2.

IMPACT kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade en/of verliezen, waaronder begrepen gevolgschade: a) Die zou voortvloeien uit (a) een fout in de referenties, de beroepservaring, de vaardigheden of de personaliteit van de Uitvoerder (b) het eventueel verzuim van de Uitvoerder aan de wettelijke, medische of deontologische verplichtingen, (c) het gebruik van valse informatie of verzuim van informatie door de Uitvoerder. b) als gevolg van handelen en/of nalaten van een door IMPACT voorgestelde Uitvoerder met wie de Klant een tewerkstellingsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

6. Verbod tot afwerving

6.1.

De Klant zal gedurende de duur van de Overeenkomst en tot één jaar na de Voorstelling door IMPACT van een Uitvoerder niet rechtstreeks, noch onrechtstreeks een tewerkstellingsverhouding aangaan met de door IMPACT voorgestelde Uitvoerder nadat de Klant de Uitvoerder vooraf had geweigerd of nadat de Uitvoerder vooraf had geweigerd. Wordt in dit artikel verstaan onder Uitvoerder: elke door IMPACT geselecteerde Uitvoerder die werd voorgesteld aan de Klant en die door de Klant uitgezette vacature. Indien de gegevens van de voorgestelde Uitvoerder reeds opgenomen zijn in de databank van de Klant – door bijvoorbeeld spontane sollicitatie van de Uitvoerder bij de Klant of door Voorstelling door een andere vennootschap – zal deze Uitvoerder niet beschouwd worden als geselecteerd door IMPACT mits deze gegevens maximaal 2 maand in het bezit zijn van de Klant of mits de Klant in de 4 weken voorafgaandelijk aan de Voorstelling door IMPACT contacten had met de Uitvoerder in het kader van een mogelijke aanwerving. Bij eventuele discussie tussen IMPACT en de Klant dient de Klant IMPACT de nodige bewijsstukken hiervan over te maken. Indien de Klant het hierboven genoemde verbod overtreedt, is hij met onmiddellijke ingang een overnamebedrag verschuldigd aan IMPACT ten belope van de Vergoeding, te vermeerderen met 25%, dewelke zal gefactureerd worden aan de Klant. In geval het bedrag van het bruto jaarpakket van de Uitvoerder hoger zou zijn dan 60.000 EUR, dan zal het overnamebedrag gelijk zijn aan 25.000 EUR.

7. CAO nr. 61 inzake de nadelige behandeling in het kader van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

7.1.

De Klant is medeverantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Indien de uitzendkracht nadelige behandeling inroept nadat hij een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden heeft aangevraagd, moet de werkgever het bewijs leveren dat de nadelige maatregel werd getroffen om redenen die vreemd zijn aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161. Aangezien enkel de Klant kan aangeven of er een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden al dan niet beschikbaar is, moet hij, op eenvoudig schriftelijk verzoek van het uitzendkantoor, binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen schriftelijk aantonen dat er geen sprake is van nadelige behandeling, d.w.z. aantonen dat er redenen bestaan die vreemd zijn aan de uitoefening van de rechten die voortvloeien uit cao nr. 161 en hiervoor de nodige bewijsstukken aanleveren. Indien het uitzendkantoor veroordeeld wordt tot een schadevergoeding, behoudt het uitzendkantoor zich het recht voor om de schadevergoeding op de Klant te verhalen.

8. Aanvraag transparante arbeidsvoorwaarden CAO nr. 161

8.1.

De Klant is medeverantwoordelijk voor de correcte toepassing van de Richtlijn (EU) 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Wanneer de uitzendkracht een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvraagt, moet het uitzendkantoor krachtens artikel 8 van cao nr. 161 de aanvraag schriftelijk en gemotiveerd beantwoorden binnen een termijn van één maand. Op eenvoudig schriftelijk verzoek van het uitzendkantoor, deelt de Klant binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen schriftelijk aan het uitzendkantoor mee of er al dan niet een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden bij de gebruiker mogelijk is. Ingeval van weigering, uitstel of tegenvoorstel, deelt de Klant de concrete motieven hiervoor mee binnen dezelfde termijn. Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn de concrete redenen aan het uitzendkantoor meedeelt, behoudt het uitzendkantoor zich het recht voor om de boete krachtens artikel 174/2 van het Sociaal Strafwetboek (SSW) (sanctie niveau 2) op de Klant te verhalen.

9. Werken op tijdelijke of mobiele bouwplaats

9.1.

Volgens het koninklijk besluit van 7 april 2023 is vanaf 15 april 2023 een basisveiligheidsopleiding van minstens acht uur verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht op een tijdelijke of mobiele bouwplaats. Niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers en de zelfstandigen die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitvoeren. Deze nieuwe verplichting heeft als gevolg dat alle uitzendkrachten, die werkzaam zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, en dit losstaand van het feit of zij ressorteren onder het PC 124, vanaf nu ook dienen te beschikken over een basisopleiding. Bij uitzendarbeid is het de Klant die een beroep doet op uitzendkrachten, die instaat voor de basisveiligheidsopleiding. ;